Raja Ampat – 02.2019

Asie, EurasieComments are off for this post.

You Are Here:, EurasieRaja Ampat – 02.2019

The English version of the article can be found below 

V poslední době se stala tato velmi vyhledávaná oblast Indonesie již značně turistickou, což jako vše, co takto dopadlo, jaksi pozbylo oné „aury“ zvláštnosti, dobrodružství a pocitu, že když něco takového uvidíte a zažijete, není to tak úplně běžné a jste stále jedni z mála, kdo tuto oblast světa viděl a zažil „na vlastní kůži“.
Bohužel, Raja Ampat již touto oblastí není. Všude jezdí lodě, všude se poměrně snadno dostanete, všude je rozeseto spousty možností ubytování, všude je také samozřejmě spoustu odpadu, plastů a všech možných lidských pozůstatků
Nicméně, dá se snad ale pořád ještě říci, že Raja Ampat je velmi pěkná tropická, mořská oblast, kde můžete ještě stále vidět na vlastní oči třeba Manty velké, hejna barrakud, murén všech možných zbarvení a velikostí, obrovská hejna kranasů a chňapalů a další množství různých druhů tropických mořských ryb, které není úplně běžné vidět všude v Indonesii.
Korálové útesy jsou zde stále velmi pěkné, neporušené, ale v některých oblastech se zde bohužel stále praktikuje rybolov pomocí výbušnin. Je to sice samozřejmě trestné, ale místní rybáři ví přesně kde a kdy je někdo může zkontrolovat, znají dokonale místní prostředí a proto je velmi těžké někoho buď chytit přímo při činu, nebo někomu něco dokázat.
Ve všech oblastech Raja Ampat je sice zakázáno lovit do sítí, kotvit kotvami přímo na korálech atd .. ale opět – nedá se zde stále všechno kontrolovat a o všem mít přesný přehled.
Na hlavních ostrovech Raja Ampat, jako jsou např: ostrov Gam, Misool, Kri, Waigeo, ostrovy Batang Pele, ostrov Mansuar atd, je již dnes spousty možností ubytování, které se většinou poskytuje s celodenní stravou a stojí v obyčejných „Home stay“ – dřevěných budkách bez ničeho – od 350 000.- do 450 000 Rp.na noc. Dost velkým problémem patrně na všech ostrovech jsou krysy, které jsou všude a dovedou značně znepříjemnit pobyt asi každému kdo má smůlu a dostane se s nimi přímo do kontaktu. My jsme tu smůlu bohužel měli a to především na ostrově Gam, kde nám za jedinou noc rozkousali kufr a sežrali všechno co bylo volně v dosahu.
Že by s tím majitelé ubytování něco přímo chtěli dělat, není naprosto znát, řeknou Vám něco ve stylu – „sorry mate, rats are everywhere“ …. ne všude je situace stejná, ale dle informací od ostatních návštěvníků je toto velmi rozšířený problém.
Raja Ampat je také v porovnání s ostatními částmi Indonesie o poznání dražší a platíte v podstatě za cokoliv a neustále. Je tedy nuné se nejpozději v Sorongu vybavit značnou hotovostí, protože na ostrovech jinak neexistují ATM bankomaty, ani není možné v drtivé většině platit kartou.
Stále se ale jedná o oblast s hojným výskytem krásných papoušků, různých druhů rajek, zoborožců a všech možných druhů ptáků a živočichů, které v jiných částech Indonesie neuvidíte.
Je sice nutné za nimi podniknout náročnější výpravy do hloubi ostrovní džungle, ale průvodci jsou tu velmi zkušení a ochotní, takže není třeba mít žádné obavy z neznámého.
Raja Ampat má ale jednu zvláštnost o které se sice moc nemluví, může být ale dobré o tom vědět. Je to oblast se stále hojným výskytem krokodýlů mořských i když se již nevyskytují v obydlených oblastech – nicméně jsou tam stále, především v odlehlých a mělkých mořských zátokách, porostlých mangrovy. Místní Vám určitě vždy řeknou, že tam nikde nejsou a není vůbec na místě mít jakékoliv obavy, ovšem je dobré si vždy ověřit momentální a místní situaci.
Na Raja Ampat je spousta známých případů útoků mořských krokodýlů na člověka s fatálním koncem.
Rovněž je dobré jet do této oblasti alespoň s minimálními znalostmi místního indonéského jazyka „bahasa“, jelikož jen velmi málo místních ostrovanů umí anglicky – případně si alespoň vzít sebou pro jistotu slovník.
Z jednoho ostrova na druhý se vcelku jednoduše dostanete místní lodní dopravou, případně si Vás do ubytovacího zařízení dovezou majitelé ubytování, které si sjednáte třeba po telefonu. Velmi dobrá internetová informační platforma pro ubytování na Raja Ampat je – www.stayrajaampat.com.
Zde je možné najít mnoho potřebných informací o ostrovech, jak a kde se pohybovat, kolik stojí ubytování a naleznete zde také přímo tel. čísla na majitele ubytovacích kapacit, se kterými si domluvíte vše potřebné.
Problémem je také vstupní poplatek na Raja Ampat, který je stanoven na 1 milion rupií a musí ho správně zaplatit každý turista, který do této oblasti přijede. Poplatek se platí v Sorongu, který je v podstatě jakousi vstupní branou do národního parku Raja Ampat.
Celkově lze říci, že tato nádherná, tropická, mořská oblast je skutečným, neporušeným, podmořským rájem, především pro potápěče. Spatříte zde obrovská hejna nejrůznějších druhů ryb a to jak malých, tak skutečně velkých velikostí. Nejsou výjimkou ohromná hejna barracud, chňapalů, papouščích ryb a nespočet dalších nádherně zbarvených korálových ryb.
Naprostým unikátem jsou manty velké, které se zde vyskytují taktéž ve velkých počtech a to především u ostrova Arborek, směrem k ostrovu Kri. Manty jsou velmi dobře k vidění i při šnorchlování a můžete se jich mnohdy přímo i dotknout. Jsou ovšem i na mnohých jiných místech v celé oblasti „Raja Ampat“ a potápěči je taktéž všude často potkávají.
Jste-li či nejste přímo potápěči, určitě stojí za to „Raja Ampat“ navštívit, je to skutečně stále drahokam mezi tropickými oblastmi všech moří.

English version
Recently, this very popular area of ​​Indonesia has become very touristy, which, like everything that turned out, has somehow lost the „aura“ of peculiarity, adventure and the feeling that when you see and experience something like this, it’s not so common and you are still one of the few who has seen and experienced this area of ​​the world „firsthand“.
Unfortunately, Raja Ampat is no longer this area. Boats go everywhere, you can get everywhere relatively easily, there are a lot of accommodation options scattered everywhere, there is also a lot of waste, plastics and all kinds of human remains everywhere, of course
However, perhaps it can still be said that Raja Ampat is a very nice tropical, marine area, where you can still see with your own eyes, for example, large manta rays, flocks of barrakud, moray eels of all colors and sizes, huge flocks of horse mackerel and snappers and more. a number of different species of tropical marine fish that are not quite common to see everywhere in Indonesia.

Coral reefs are still very nice, intact, but in some areas, unfortunately, explosive fishing is still practiced here. Of course, it is criminal, but local fishermen know exactly where and when someone can check them, they know the local environment perfectly and therefore it is very difficult to either catch someone directly in the act or prove something to someone.
In all areas of Raja Ampat, it is forbidden to fish in nets, anchor with anchors directly on the corals, etc., but again – it is still not possible to check everything here and have an accurate overview of everything.

On the main islands of Raja Ampat, such as: Gam Island, Misool, Kri, Waigeo, Batang Pele Islands, Mansuar Island, etc., there are already many accommodation options, which are mostly provided with all-day dining and stand in ordinary „Home stay“ – wooden booths without anything – from 350 000.- to 450 000 Rp. per night. Probably a big problem on all islands are rats, which are everywhere and can make the stay very uncomfortable for almost anyone who is unlucky and gets in direct contact with them. Unfortunately, we were unlucky, especially on the island of Gam, where they bit our suitcase in one night and ate everything that was freely within reach.
It is not completely known that the owners of the accommodation would like to do something about it, they will tell you something in the style – „sorry mate, rats are everywhere“…. not everywhere is the situation the same, but according to information from other visitors, this is a very common problem.

However, it is still an area with abundant parrots, various species of birds of paradise, hornbills and all kinds of birds and animals that you will not see in other parts of Indonesia.
It is necessary to undertake more demanding expeditions into the depths of the island jungle, but the guides are very experienced and helpful, so there is no need to worry about the unknown.
But Raja Ampat has one peculiarity that is not talked about much, but it may be good to know about it. It is an area with a high abundance of sea crocodiles, although they no longer occur in populated areas – however, they are still there, especially in remote and shallow sea bays overgrown with mangroves. The locals will definitely always tell you that they are not there anywhere and it is not at all appropriate to have any concerns at all, but it is always good to check the current and local situation.
There are many known cases of fatal sea crocodile attacks on Raja Ampat.
It is also good to go to this area with at least a minimum knowledge of the local Indonesian language „bahasa“, as very few local islanders speak English – or at least take a dictionary for sure.
You can easily get from one island to another by local boat transport, or the owners of the accommodation will take you to the accommodation facility, which you can arrange, for example, by phone. A very good internet information platform for accommodation on Raja Ampat’s – www.stayrajaampat.com.

Here you can find a lot of necessary information about the islands, how and where to move, how much accommodation costs and you will also find here directly the phone numbers of the owners of accommodation capacities, with whom you can arrange everything you need.
Another problem is the entrance fee to Raja Ampat, which is set at 1 million rupees and must be paid correctly by every tourist who comes to the area. The fee is paid in Sorong, which is basically a kind of gateway to the Raja Ampat National Park.
Overall, this beautiful, tropical, marine area is a true, unspoiled, underwater paradise, especially for divers. You will see huge shoals of various species of fish, both small and really large in size. Huge shoals of barracudas, snappers, parrot fish and countless other beautifully colored coral fish are no exception.
Absolutely unique are the large manta rays, which also occur here in large numbers, especially on the island of Arborek, towards the island of Kri. Manta rays are very easy to see even when snorkeling and you can often touch them directly. However, they are also in many other places throughout the „Raja Ampat“ area, and divers also often meet them everywhere.
Whether or not you are a scuba diver, it is definitely worth visiting the „Raja Ampat“, it is really still a gem among the tropical areas of all seas.

Roman Plzák – 03.2019.

Top